Et forskningsprosjekt fra Institutt for Folkehelse, idrett og ernæring, ved Universitetet i Agder
Hopp til hovedinnholdet
Baby

Om prosjektet

BarnE-mat er et forskningsprosjekt ved Universitetet i Agder. Vi ønsker å få svar på om kvalifiserte råd på nett fører til bedre matvaner og kosthold hos små barn. Dette skjer etter at du har meldt deg på programmet:

Mellom 3 og 5 mnd.

Har du et barn som er mellom 3 og 5 måneder gammelt kan du melde deg på nå. Det gjør du ved å fylle ut opplysningene over.

Ved ca. 5 mnd.

Du får en e-post med lenke til et spørreskjema.

Mellom 5 og 6 mnd.

Etter at du har sendt inn spørreskjemaet, vil du enten bli trukket ut til å være med i gruppen som får tilgang til barnE-mat eller gruppen som ikke får tilgang.

Mellom 6 og 12 mnd.

Har du fått tilgang kan du følge nettstedet barnEmat. Er du i kontrollgruppen, vil det ikke skje noe i denne perioden.

Ved ca. 12 mnd.

Du får en epost med lenke til det andre og siste spørreskjemaet.

Mellom 12 og 13 mnd.

Når du har sendt inn spørreskjemaet er barnE-mat-studien over. Du vil få en epost som bekrefter at spørreskjemaet er mottatt.

Hvem står bak?

Nina Cecilie Øverby

Nina Cecilie Øverby er ernæringsfysiolog og professor i ernæring ved Universitetet i Agder. Hun har forsket på barns kosthold og helse i mer enn 15 år, og hun leder forskningsgruppen Feed: Mat og ernæring fra tidlig utvikling. Nina er prosjektleder for studien barnE-mat.

Christine Helle

Christine Helle er lege med spesialitet i barne- og ungdomspsykiatri og stipendiat ved Universitetet i Agder. Hun har mange års klinisk erfaring som overlege ved Sørlandet Sykehus, Arendal. Christine har hatt hovedansvar for å utvikle innholdet til nettstedet barnE-mat, og denne studien er en del av hennes doktorgradsprosjekt.

Mona Linge Omholt

Mona Linge Omholt er mat- og helselærer og har en master i folkehelsevitenskap. Hun har erfaring med barn og matlaging fra barnehage og skole. Mona jobber som universitetslektor ved Universitetet i Agder, og har utarbeidet oppskriftene og matfilmene til nettstedet barnE-mat.

Elisabet Rudjord Hillesund

Elisabet Rudjord Hillesund er klinisk ernæringsfysiolog og førsteamanuensis i ernæring ved Universitetet i Agder. Hun har jobbet med ernæringsveileding til småbarnsforeldre ved Sørlandet sykehus i mange år og forsker nå på betydningen av mors ernæring i svangerskapet og i tidlig barndom for barns vekst og utvikling. Studien barnE-mat inngår i denne forskningen.

Kontakt oss

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet Early Food for Future Health og studien barnE-mat

Utvikling og evaluering av en E-helse basert intervensjon laget for å fremme gode, sunne og bærekraftige matvaner fra første leveår

Bakgrunn og hensikt

Dette er en forespørsel til deg som forelder om å delta i en forskningsstudie som skal gjennomføres blant småbarnsforeldre med barn i alderen 5 – 13 måneder i alle landets kommuner. Til sammen ønsker vi å rekruttere ca. 1000 barn/foreldre fra hele landet.

Forskning viser at kost- og livsstilsvaner etableres tidlig, og at foreldre har svært stor betydning for hva slags grunnleggende mønstre som dannes. Videre viser forskning at disse tidlige mønstrene er viktige for barnets helse på lang sikt. Dette gjelder spesielt når en ser på risiko for livsstilssykdommer og utvikling av overvekt, lidelser som i økende grad også rammer store deler av barne- og ungdomsbefolkningen i Norge.

I dette prosjektet skal vi utvikle og evaluere effekten av et E-lærings program; barnE-mat. Vi vil undersøke om bruk av et internett-basert program kan føre til en god «matstart» for barnet gjennom å formidle kunnskap om gode og sunne matvaner i den perioden der disse etableres – ved overgangen fra melk til fast føde.

På nettstedet barnE-mat vil informasjon om spiseutvikling, samspill i måltider, råd om alderstilpasset mat og oppskrifter på egnet mat presenteres lett tilgjengelig i korte filmer hver måned fra barnet er seks måneder til det fyller ett år. E-lærings-programmet er i samsvar med helsemyndighetenes råd og anbefalinger om spedbarnsernæring. Det er en forskergruppe ved Universitetet i Agder, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, som gjennomfører studien. Prosjektet er godkjent av Norges Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste, og finansieres av Universitetet i Agder.

På studiens åpne nettside kan foreldre se en kort film som presenterer studien, lese mer utfyllende informasjon om hva studien går ut på, og melde seg på dersom de er interessert og har barn i riktig alder.

Informasjon om nettsiden og studien formidles til foreldre på to ulike måter:

  • Det er lagt ut en annonse på Facebook med egen lenke til studiens åpne nettside. I annonsen kommer det tydelig frem at Universitetet i Agder står bak studien.
  • Det er samtidig sendt informasjon om studien til alle landets helsestasjoner, slik at helsesøstre også har mulighet til å orientere foreldre med barn i aktuell aldersgruppe.

På denne måten håper vi å nå så mange foreldre og barn som mulig.

Hva innebærer studien?

Alle foreldre som takker ja til deltagelse blir spurt om å fylle ut to elektroniske spørreskjema: Ett når barnet er ca. 5 mnd. gammelt og ett når barnet er ca.13 måneder gammelt. Skjemaet vil ta ca. 40 minutter å fylle ut. Da det er gjort lite forskning på fars betydning for barns spiseutvikling og matvaner, vil vi gjerne at både mor og far tar seg tid til å svare på skjemaet. Dersom du er alene med omsorgen, eller bare en av foreldrene av ulike grunner har anledning til å svare, går dette også fint.

Selve spørreskjemaet er todelt:

  • Første del omhandler deg som forelder. Du blir spurt om bakgrunnsopplysninger som utdanning, arbeids- og boforhold. Det stilles også spørsmål om livsstil og opplevelse av egen fysisk og psykisk helse. En stor del av spørreskjemaet vil omhandle kost og matvaner.
  • I den andre delen som omhandler barnet, spørres det om bakgrunnsinformasjon som kjønn, vekt/utvikling, temperament og søvn. Også i denne delen vil mange av spørsmålene handle om kost/matvaner og spiseatferd. I tillegg spørres det om hvordan du som forelder opplever dette.

For å finne ut om E-læringsprogrammet barnE-mat egner seg som informasjonskilde, må vi sammenlikne to grupper av foreldre og barn. Etter at det første spørreskjemaet er utfylt, vil deltagerne bli tilfeldig fordelt i to like store grupper:

  • En intervensjonsgruppe som får tilgang til E-læringsprogrammet barnE-mat.
  • En kontrollgruppe som ikke får tilgang til E-læringsprogrammet barnE-mat.

Det er like viktig for studien å få deltagere til kontrollgruppen som til intervensjonsgruppen. Foreldre både i intervensjons- og kontrollgruppe kan få fremtidige forespørsler om å delta i oppfølgingsundersøkelser.

Mulige fordeler og ulemper

Ved å delta i prosjektet, enten i intervensjons- eller kontrollgruppen, bidrar du og barnet ditt til økt kunnskap om hvordan barns matvaner dannes og formes fra første leveår. Dere bidrar også til kunnskap om hvordan foreldre på best mulig måte kan støtte barnets tidlige spiseutvikling og etablere gode, helsefremmende matvaner. Det er planlagt at denne intervensjonen skal være tilgjengelig for alle med barn i aktuell alder når studien er avsluttet. På sikt kan dette bedre befolkningens helse, særlig med tanke på å forebygge overvekt og livsstils-sykdommer.

Studien vil ikke medføre andre ulemper enn den tiden det tar å fylle ut det elektroniske spørreskjemaet når barnet er ca. 5mnd. og 13 mnd. (ca. 30-40 min hver gang). Alle som deltar i kontroll-gruppen, og som derfor ikke får tilgang til programmet barnE-mat, er med i trekningen om ti universalgavekort pålydende 1000 kr.

Hva skjer med informasjonen som samles inn?

Informasjonen som registreres om ditt barn og deg, skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn, fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter foreldre og barn til opplysningene gjennom en navneliste. Det er kun forskningsteamet knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg og ditt barn. Det vil ikke være mulig å identifisere noen av partene når resultatene av studien publiseres. Datafilene slettes når studien avsluttes i løpet av 2021, og det vil da heller ikke være mulig for prosjektgruppen å knytte informasjon til deltakere.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke til å delta i studien. Dersom du har spørsmål knyttet til studien, finner du vår kontaktinformasjon på hjemmesiden.

Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A – utdypende forklaring av hva studien innebærer.

Ytterligere informasjon om biobank, personvern og forsikring finnes i kapittel B – Personvern, biobank, økonomi og forsikring.

 Du samtykker til deltagelse ved å fylle ut påmeldings-feltene med barnets fødselsdato og din epost på hjemmesiden.

 

Vennlig hilsen,

Christine Helle
Lege/Barnepsykiater UiA Stipendiat 

Nina Øverby UiA Prosjektleder Professor.

Elisabet R. Hillesund UiA Førsteamanuensis

 

Kapittel A- utdypende forklaring av hva studien innebærer

Kriterier for deltakelse:

Foreldre/barn fra hele landet kan delta i prosjektet. Barnet må ved inklusjon være mellom 3 og 5 måneder gammelt, være født til termin (etter uke 38) og ha en fødselsvekt over/lik 2500 g. Foreldrene må ha den daglige omsorgen for barnet og beherske norsk. Foreldre/barn vil bli selv melde seg på til studien gjennom en åpen nettside.

Bakgrunnsinformasjon om studien

I Norge er ca. 15 prosent av alle førskolebarn overvektige. Det er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når en først er blitt overvektig, forebygging av overvekt er derfor av stor betydning. Forskning har vist at kostholdsvaner etableres tidlig og har tendens til å være vedvarende. Foreldre er viktige premiss-leverandører når disse vanene skal formes.

I dette prosjektet ønsker vi å utvikle og evaluere effekten av en primærforebyggende E-helse intervensjon, barnE-mat, rettet mot foreldre. Målsettingen er å fremme gode, sunne og bærekraftige matvaner fra første leveår. Gjennom denne intervensjonen vil vi forsøke å øke småbarnsforeldres kunnskaper, ferdigheter og bevissthet om spiseutvikling, samspill i måltider og et sunt kosthold. Dette vil vi gjøre i den perioden der barnets spise- og matvaner dannes; ved overgang fra melk til fast føde.

Intervensjonen barnE-mat består av en egen nettside med 7 tilhørende månedlige temasider fra barnet er 6 mnd. til det er 12 mnd. Det er en intervensjon som vil være kostnadseffektiv og ha muligheten til å nå bredt ut i befolkningen. Intervensjonen er gratis og lett tilgjengelig for målgruppen.

Intervensjonens fokus på etablering av sunne, gode og bærekraftige matvaner er allmenn-gyldige og ikke spesielt rettet mot overvekt. Hvis intervensjonen er vellykket, vil den kunne implementeres i helsestasjonens arbeid blant småbarn og foreldre når prosjektperioden er over. På sikt har intervensjonen barnE-mat potensiale til å bli en viktig helsefremmende faktor i arbeidet med små barn og deres foreldre.

Prosjektet finansieres av Universitetet i Agder. 

Undersøkelser

Det skal ikke gjøres noen undersøkelser av verken barn eller foreldre i denne studien, heller ikke blodprøver.

Foreldre både i intervensjons- og kontrollgruppen skal fylle ut to ulike spørreskjema, et ved ca. 5-6 mnd. alder og et ved ca. 12-13 mnd. alder. Dette tar ca. 30-40 minutter hver gang.

Det er ikke andre ulemper ved å delta i studien enn den tiden som brukes på å fylle ut spørreskjemaene.

Tidsskjema

Rekruttering av foreldre/barn starter februar 2016. Det er beregnet å bruke ca. 6 mnd. på rekrutteringsperioden.

Foreldre i intervensjonsgruppen vil få tilgang til intervensjonen når barnet er ca. 6 mnd.

Kompensasjon

Foreldre som deltar i kontrollgruppen er med i trekningen av ti Universalgavekort på 1000 kr.

Kapittel B - Personvern, biobank, økonomi og forsikring

Personvern

Opplysninger som registreres om deg er bakgrunnsinformasjon som fødselsdato, sivilstatus, utdanning, bo- og arbeidsforhold, opplysninger om livsstilsvaner og egen opplevelse av fysisk/psykisk helse. En stor del av spørsmålene omhandler kost og matvaner.

Opplysninger som registreres om barnet ditt er fødselsdato, kjønn, opplysninger om vekst/utvikling, temperament og søvn. Også for barnet ditt vil en stor del av spørsmålene handle om kost/matvaner og spiseatferd. I tillegg spørres det om hvordan du opplever dette. 

Universitetet i Agder ved viserektor for forskning Stephen Seiler er databehandlings-ansvarlig.

Utlevering av materiale og opplysninger til andre

Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også ditt samtykke til at avidentifiserte opplysninger utleveres til UiA.

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og barnet ditt. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Økonomi

Studien er finansiert av Universitetet i Agder. Det er ingen interessekonflikter i studien. 

Informasjon om utfallet av studien

Informasjon om utfallet av studien vil bli publisert i internasjonale tidsskrift.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.